Dealer maszyn rolniczych CLAAS

Ubezpieczenia

Zajmujemy się kompleksową obsługą ubezpieczeniową. W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i na życie. U nas możesz wykupić polisę OC, AC, NNW, turystyczną Wojażer oraz ubezpieczenia rolnego: OC, AgroCasco, dotowanych upraw, maszyn, domów, budynków i mieszkań.

 

 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego warunki reguluje Ustawa o Ubezpieczeniu Obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r. Jest ono ważne, bo zabezpiecza nas przed skutkami wypłaty czasami bardzo wysokich odszkodowań osobom poszkodowanym przez nas podczas wypadku drogowego.

 

 

ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenie Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i chroni pojazdy określone w umowie w przypadku np.: zderzenia się pojazdów, zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu a także kradzieży pojazdu lub jego części.

 

 

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczanego pojazdu związane z jego użytkowaniem, takich jak: zwrot kosztów leczenia, kwestie całkowitego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

 

 

ubezpieczenie ochrony utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia

Ten rodzaj ubezpieczenia to szczególna ochrona finansów Klientów, którzy jeżdżą bezpiecznie i posiadają wysokie 60% zniżki. W przypadku powstania szkody ubezpieczeni Klienci zachowają dotychczasową zniżkę za bezszkodowość w OC i/lub AC.

 

 

ubezpieczenie kosztów udzielenia pomocy Assistance

Ubezpieczenie Assistance obejmuje koszty udzielenia natychmiastowej pomocy powstałe na skutek: zderzenia pojazdów, uszkodzenia pojazdu, awarii pojazdu.

 

 

ubezpieczenie szyb samochodowych, opon

Ubezpieczenie obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów na skutek zaistniałego zdarzenia.

 

 

ubezpieczenia domów, mieszkań, domów w budowie i domków letniskowych.

Ubezpieczenie obejmie kompleksową ochroną ubezpieczeniową Twoje mieszkanie lub dom oraz to, co w nim zgromadziłeś. Ubezpieczenie obejmuje następujące ryzyka:

 

 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem

Ubezpieczenie stałych elementów od stłuczenia

Ubezpieczenie assistance dla domu

Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

 

Ubezpieczenie, zapewnia finansowe wsparcie w przypadku inwalidztwa lub śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. Pozwala na pokrycie kosztów leczenia na terenie Polski, w tym zabiegów i środków medycznych. Chroni przed finansowymi konsekwencjami niezdolności do pracy. Gwarantuje wypłatę świadczenia przy wystąpieniu po raz pierwszy zawału serca albo udaru mózgu oraz w przypadku stałej utraty zdolności do pracy. Udostępnia świadczenia opiekuńcze, zarówno powypadkowe, jak i po nagłym zachorowaniu oraz pokrywa ich koszty.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Ubezpieczenie zapewnia ochronę przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnej Klienta i jego najbliższych za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego oraz posiadaniem nieruchomości. Dodatkowo ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów szkód wyrządzonych przez pomoc domową, psy a także w związku z amatorskim uprawianiem sportu.

 

Kontakt
Magdalena Ziółkowska

Główczyce

tel. 668 536 076

ubezpieczenia@ulenberg.pl

Magdalena Życińska

Słupsk

tel. 603 114 299

m.zycinska@ulenberg.pl